Homepage

Risultati immagini per logo erasmus + co funding

Accompanying development potentials in the early education 0-6” [0-6 erken eğitimde potansiyellerin gelişimine eşlik etmek] adlı Erasmus+KA 201 projesi, 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için, eğitim pratiğine yönelik ve eğitim bağlamında somut uygulanabilirliği olan en modern nöro-psiko-pedagojik teorilere dayanarak, Avrupa düzeyinde transfer edilebilir yenilikçi bir eğitim modeli geliştirmeyi ve modelin geçerliğini test etmeyi amaçlamaktadır.

Projenin hedefleri şunlardır:

  • Erken çocukluk eğitiminde yenilik ve kalitenin arttırılması için akademik camia, öğretmen yetiştirme kurumları ve eğitim kurumları arasında yakın işbirliğini teşvik edecek uluslararası bir uzmanlar ve kurumlar ağı oluşturmak

  • Öğretmenler için, erken çocukluk eğitiminde deneysel bir modeli uyarlamalarında gerekli becerilerin gelişimini desteklemek amacıyla yeni bir müfredat oluşturmak

  • Ulusal ve Avrupa kapsamında uluslararası düzeyde politika yapıcı ve karar verici merciler için, 0-6 yaş grubunda denenmiş eğitsel modeller ve yaklaşımlar üzerine bir beyaz kitap oluşturmak suretiyle erken çocukluk eğitimi alanında yeni bir kılavuz hazırlamak

Proje partnerleri farklı seviyelerdeki eğitsel kurumları temsil etmektedir: Ulusal seviyede daimi okul ağı olan Polo Europe Della Conoscenza (İtalya), Ankara’daki Gazi Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı (Türkiye), Castilla y León Özerk Hükümeti Eğitim Bölümü (İspanya), Panevezys Bölge Eğitim Merkezi (Litvanya), Clementoni Ldt. (İtalya). Projenin politik-karar verme bakış açısından etkisini artırmak amacıyla partnerlerin ikisi yüzlerce okul üzerinde etkileri olan ulusal ve bölgesel düzeyde kuruluşlardır (İspanya 4000 ve Litvanya 300). Ayrıca, eğitsel oyunlar üreten bir işletmenin projeye dahil olması, projenin pragmatik bakış açısını zenginleştirmesini ve potansiyel gelişimi desteklemek amacıyla, proje uzmanlarınca geçerliği test edilmiş bir oyuncak ve eğitsel materyal markası oluşturarak somut materyallerin tasarımını teşvik etmeyi olanaklı kılmaktadır. Projede okullar ve üniversiteleri de kapsayan 12 partner yer almaktadır. Partnerlerin aktif katılımı araştırma aşamasının yürütülmesini olanaklı kılmaları bakımından gereklidir: Okullar aslında, belirlenen stratejiler doğrultusunda eğitim alanları ve derslerin organizasyonu üzerinde düzenlemeler yapmaya davet edileceklerdir.

Model çeşitli teorik kaynaklardan beslenerek yapılandırılacaktır: Vygotsky, Piaget, yapılandırmacılık ve eş-yapılandırmacılık. Bu teoriler üstbilişsel süreçler, akran eğitimi ve işbirlikli öğrenme gibi modern eğitsel stratejiler ile ilişkili olacak ve belirli süreçlerin (dil, mantıksal-matematiksel, motor, duygusal-ilişkisel) gelişimi için eğitim modüllerine aktarılacaktır. Bu yöntemler, öğretmenler için uygulamalarında öğretimin asıl merkezi ve bir başvuru noktası olacaktır. Modeli üç makro-atölye karakterize edecektir: diller atölyesi (“söylemek”), üretim ve düşünme atölyesi (“yapmak”) ve son olarak da duygusal-ilişkisel alanı destekleyecek olan atölye (“öpmek”).  Geliştirilecek olan yöntemler, yeteneklerinin, potansiyellerinin, güçlüklerinin ya da engellerinin ötesinde tüm çocukların dahil edilmesine özel dikkat gösterecektir. Edu B612 [Eğitim B612] modeli motivasyonel bir yaklaşımı ve eğitimcilerin çocukları zorlamadan ve onların yerine başkalarını koymadan, bunun yerine, öğrenmeleri ve duygusal iyi halde olmaları için işlevsel uyarıcılar sunacakları ve büyüme deneyimlerinde onlara eşlik edecekleri eğitsel yardım sistemleri yoluyla, çocukların yetenek ve bireysel becerilerinin gelişimini arttırmayı içerir.  Yeterlikler ve üstbilişsel, işbirlikli öğrenme ve akran eğitimi ile ilgili becerilerin yakın gelişimini göz önünde bulundurarak süreç alanlarını geliştirmek için eğitimciler tarafından geliştirilecek olan materyallerle uyarlanmış ve uyarlanabilir pratik araçlar oluşturulacaktır. Bu düşünceyle, geliştirilen yöntemlerin tamamı potansiyellerinin, güçlüklerinin ve engellerinin ötesinde tüm çocukların dahil edilmesine özel dikkat edecektir. Eğitim ve uygulama modülleri okullar bünyesinde bilimsel olarak test edilecektir. Araştırma, deney, test etme ve eğitim sonuçları politika yapıcılar ve karar vericileri hedef alan ve yeni yaklaşım ve eğitsel modeller üzerine oluşturulacak olan beyaz kitabın konusunu teşkil edecektir. Çeşitli bilimsel makaleler aracılığı ile projenin Avrupa düzeyinde tanıtımı yapılacaktır. Üretilen tüm eğitim materyalleri proje çevrimiçi platformu üzerinden ilgilenen eğitimcilerin erişimine açık olacaktır. Ayrıca, eğitimciler için bir materyal seti oluşturulacak ve sette proje deneyleri sırasında oluşturulan atölye faaliyetleri yer alacaktır.